Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program  kegiatan,  menetapkan  pedoman  pembinaan  hubungan  industrial, melaksanakan  fasilitasi  dan  pengembangan  lembaga  hubungan  industrial, syarat  kerja,  pengupahan,  jaminan  sosial  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja
  2. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja
  3. Pelaksanaan pembinaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku
  4. Pelaksanaan pembinaan pekerja/organisasi pekerja dan pengusaha/organisasi pengusaha
  5. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
  6. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
  7. Pelaksanaan pembinaan keselamatan kerja
  8. Pelaksanaan urusan penyelesaian perselisihan hubungan ketenagakerjaan; dan
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas