BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bidang Perlindungan Tenaga Kerja

Bidang Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, perselisihan ketenagakerjaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan program hubungan industrial dan syarat kerja;
  2. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja;
  3. Pelaksanaan pembinaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
  4. Pelaksanaan pembinaan pekerja/organisasi pekerja dan pengusaha/organisasi pengusaha;
  5. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
  6. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;
  7. Pelaksanaan pembinaan keselamatan kerja;
  8. Pelaksanaan urusan penyelesaian perselisihan hubungan ketenagakerjaan;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.